Nasze Kompetencje


Nasze kompetencje

Obszary naszych kompetencji wynikające z doświadczenia naszej kluczowej kadry Ekspertów obejmują następujące procesy:

Opracowania wstępne i przed inwestycyjne

 • Analizy efektywności ekonomicznej i społecznej oraz analizy kosztów i korzyści
 • Studia wykonalności
 • Dokumentacje aplikacyjne i rozliczeniowe związane z dotacjami i grantami
 • Koncepcje i programy przed inwestycyjne
 • Konsultacje społeczne
 • Przygotowanie kampanii społecznej i budowa wizerunku inwestycji w oparciu o cele społeczne
 • Opracowania w zakresie inżynierii wartości i zarządzania wartością przestrzeni publicznej
 • Dobór i przygotowanie modeli i montaży finansowych przedsięwzięć
 • Analizy wielokryteriowe w celu m.in. rekomendacji optymalnego modelu prowadzenia inwestycji (klasyczny, zaprojektuj i zbuduj, koncesja , PPP, Hybrydowy z dotacją itp..)

Przygotowanie przedsięwzięć

 • Prowadzenie procedur administracyjnych inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej we wszystkich stadiach procesu
 • Przygotowanie pomiarów, analiz, prognoz i modeli ruchu kołowego, pieszego i rowerowego
 • Projekty poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa użytkowników
 • Projekty organizacji ruchu pieszego, kołowego, rowerowego
 • Zarządzanie przedsięwzięciami (kontraktami)
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych i rozliczeniowych (fundusze UE)
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowych oraz programów funkcjonalno-użytkowych
 • Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Wsparcie

 • Realizacja Audytów (w tym audytów BRD), ocen wpływu i stanu, ekspertyz
 • Prowadzenie Nadzorów budowlanych i usług Inżyniera Kontraktu
 • Pełnienie roli Inwestora zastępczego
 • Pełnienie roli rozjemcy lub mediatora w sporach z Wykonawcą
 • Analizy pełnego cyklu życia (LCA) oraz kosztów w cyklu życia (LCCA) projektu i produktu
 • Analizy i strategie zarządzania wartością przestrzeni publicznej w pełnym cyklu jej życia (LCVA)
 • Kompleksowe doradztwo techniczne, prawne i ekonomiczne w zakresie przedsięwzięć budowlanych i infrastrukturalnych oraz zarządzania i rozwoju przestrzeni publicznej miast
 • Bieżących i kluczowych procesów decyzyjnych poprzez sporządzenie opinii, analiz wielokryteriowych i rekomendacji
 • Sprawdzanie (weryfikacja) i optymalizacja dokumentacji projektowej i inwestycyjnej przygotowanej przez podmioty trzecie wraz z raportem ze sprawdzenia i rekomendacją
 • Optymalizacja rozwiązań funkcjonujących i projektowanych w zakresie dostosowania ich do potrzeb i oczekiwań użytkowników wg. reguł uniwersalnego projektowania prospołecznego